...

ПРОЕКТИ

Проект № BG14MFOP001-5.004-0023-C03

БЕНЕФИЦИЕНТ: МОРСКИ РИБОЛОВ-НЕСЕБЪР ООД

ГЛАВНА ЦЕЛ

Повишаване конкурентноспособността на “Морски риболов-Несебър”ООД, чрез подобряване на технологията и повишаване на капацитета на замразяване на риба, подобряване опазването на околната среда и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд.

ОБЩА СТОЙНОСТ

2 222 893.57 лв., от които 749 893.14 лв. европейско и 249 964.39 лв. национално финансиране.

Проект № BG14MFOP001-1.026-0001

БЕНЕФИЦИЕНТ: МОРСКИ РИБОЛОВ-НЕСЕБЪР ООД

ПРОЕКТ

“Временно преустановяване на риболовна дейност •вследствие на агресивната война на Русия срешу Украйна, която: застрашава сигурността на риболовните дейности или вьзпрепятства: икономическата жизнеспособност на риболовните операции”

ГЛАВНА ЦЕЛ

 Проекти за Компенсация на собственика на риболовен кораб (ползвател на риболовния кораб) и рибарите за преустановяване на риболовните дейности с оглед избягване ситуация на фалит и запазят работните места.

ОБЩА СТОЙНОСТ

43 435.46 ЛЕВА, от който 31 820.82 ле. европейско и 11 614.64 ле. национално сьфинансиране НАЧАЛО: 28.11.2023 г. КРАЙ: 28.12.2023 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: МОРСКИ РИБОЛОВ-НЕСЕБЪР ООД

Проекти /Договор № BG14MFOP001-5.022-0013

ПРОЕКТ

“Компенсации за доплнителните разходи, които са понесени поради сьтресението на пазара, в следствие на агресивната война на Русия срещу Украйна”

ГЛАВНА ЦЕЛ

Постигане на положителен ефект върху дружеството от гледна точка смекчаване на последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна и ограничаване на въздействието от сьтресението на пазара, причинено от тази агресивна война

ОБЩА СТОЙНОСТ

200 000,00 ЛЕВА, от който 150 000,00 ле. европейско и 50 000,00 ле. национално софинансиране НАЧАЛО: 07.12.2023 г. КРАЙ: 07.01.2024 г.
 
 
 
 

БЕНЕФИЦИЕНТ: МОРСКИ РИБОЛОВ-НЕСЕБЪР ООД

Проекти /Договор № BG14MFOP001-5.017-0002

ПРОЕКТ

 
 

ГЛАВНА ЦЕЛ

Модернизацията на сществуващия рибопреработвателен цех изразяваща се в закупуването, доставката и въвеждането в експлоатация на ново оборудване, конкретно на линия за опаковане на риба от собствен улов

ОБЩА СТОЙНОСТ

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 924 114.00 ЛЕВА, от който 346 542.75 ле. европейско, 115 514.25 лв. национално сьфинансиране и 462 057.00 ле. собствено финансиране НАЧАЛО: 13.01.2023 г. КРАЙ: 30.11.2023 г.
 
 
 
 
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.