You are here

Тръжни документи за замразител втори тур

Няма гласове.

„МОРСКИ РИБОЛОВ – НЕСЕБЪР“ ООД, в качеството си на бенефициент по Договор № МДР–4П–01–32/09.08.2017 г. „Изграждане и оборудване на цех за въздушно замразяване на дребна риба в „Морски риболов - Несебър“ ООД“ открива процедура за избор на изпълнител с предмет:

“Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване по проект „Изграждане и оборудване на цех за въздушно замразяване на дребна риба в „Морски риболов - Несебър“ ООД“, договор № МДР–4П–01–32/09.08.2017 г. - Замразител - 1 бр.”

Крайният срок за подаване на оферти в информационната система ИСУН 2020 е 04.06.2018 г. (23:59 часа).

Пълният комплект документи може да бъде намерен и на адрес: https://eumis2020.government.bg , раздел „Е – тръжни процедури“.