You are here

Тръжна документация за СМР

Няма гласове.
 
Във връзка с изпълнението на Договор № BG14MFOP001-5.004-0023-C01 (АДБФП № МДР – 4П – 01 – 32/09.08.2017г.), „Морски риболов - Несебър“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016г. с предмет:
 
„Извършване на СМР по проект за Пристройка и надстройка на Цех за замразяване и солозамразяване на риба и рибни продукти в УПИ ХVI-158 кв.102 по плана на промишлено-складова зона гр. Несебър, ПИ № 1500.500.158 по КК на община Несебър.“

 

​Крайният срок за подаване на оферти е 06.10.2017г. (23:59 часа).
 
Офертите се подават чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), Раздел „Е-тръжни процедури“.
 
Пълната документация за участие в процедурата може да бъде намерена в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), Раздел „Е-тръжни процедури“.