You are here

Тръжна документация за нестандартно оборудване

Няма гласове.

„МОРСКИ РИБОЛОВ – НЕСЕБЪР“ ООД, в качеството си на бенефициент по Договор № BG14MFOP001-5.004-0023-C02 „Изграждане и оборудване на цех за въздушно замразяване на дребна риба в „Морски риболов - Несебър“ ООД“ открива процедура за избор на изпълнител с предмет:

Доставка и монтаж на нестандартно оборудване и обзавеждане по проект „Изграждане и оборудване на цех за въздушно замразяване на дребна риба в „Морски риболов - Несебър“ ООД“, договор № BG14MFOP001-5.004-0023-C01 (МДР – 4П – 01 – 32/09.08.2017г.).

Крайният срок за подаване на оферти в информационната система ИСУН 2020 е 11.12.2017г. (23:59 часа).

Пълният комплект документи може да бъде намерен и на адрес: https://eumis2020.government.bg , раздел „Е – тръжни процедури“.