You are here

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Морски Риболов 1.017

Няма гласове.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Фирма „МОРСКИ РИБОЛОВ – НЕСЕБЪР“ ООД – гр. Несебър започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG14MFOP001-1.017 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: № BG14MFOP001-1.017-0026-C01/24.08.2020 г.

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност.

Срок на изпълнение: 1 месец;

Място на изпълнение: гр. Несебър;

Общ размер на допустимите разходи: 47 313.01 лева

Размер на безвъзмездната помощ: 47 313.01 лева

Проектът цели да се осигури компенсация на собственици на риболовни кораби и рибари, които временно са преустановили риболовни дейности, за справяне с последиците от пандемията COVID-19, с което да се осигури възможност за компенсиране на икономическите загуби и да се подпомогнат собствениците на риболовни кораби и рибарите от преустановяване на риболовни дейности за да се избегнат ситуации на фалит, запазване на работните места в сектор Рибарство.