You are here

Прекратена процедура - Тръжна документация за мониторингова система

Няма гласове.

Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител с предмет:

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на Мониторингова система за следене на температура по проект „Изграждане и оборудване на цех за въздушно замразяване на дребна риба в „Морски риболов - Несебър“ ООД“, договор № BG14MFOP001-5.004-0023-C01 (МДР – 4П – 01 – 32/09.08.2017г.).